Privacy Reglement

Privacy Verklaring ingevolge de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG)

De Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel (hierna FOVAM) respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van zijn website en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te helpen en onze
doelstellingen te bereiken. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Wie zijn wij?

De FOVAM is gevestigd te Hoogeveen, bereikbaar via e-mailadres info@fovam.nl en aangemeld onder KvK nr. 01103742.

Welke persoonsgegevens verwerkt de FOVAM?

- naam en voorletters
- adres, postcode en woonplaats
- IBAN
- e-mailadres
- telefoonnummer
- diensttijdgegevens
- status: actief dienend, postactief, veteraan

Waarvoor verwerkt de FOVAM uw persoonsgegevens?

Als lid van de FOVAM heeft u rechten en plichten. U betaalt contributie. Uw e-mail adres wordt gebruikt voor separate algemene communicatie de FOVAM betreffende.
Wij delen uw persoonsgegevens en uw ledenlijsten zonodig met CZSK teneinde
uitvoering te geven aan de regeling reüniefaciliteiten. Met het VP worden geen persoonsgegevens gedeeld anders dan die van het FOVAM-bestuur.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de FOVAM. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tot maximaal 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van de

FOVAM?

De FOVAM heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, maar u kunt via de secretaris van de FOVAM (info@fovam.nl) een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen:

Informatie en inzage

Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u daarbij graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie

Wij treffen maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat er fouten in deze
gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of
aan te passen.

Vergetelheid

U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer u uw lidmaatschap opzegt of wanneer u uw toestemming voor
automatische incasso intrekt. Het kan zijn dat we die gegevens ter verwerking
maximaal nog één jaar moeten bewaren.

Beperking

Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten wijzigen en/of beperken.

Bezwaar

Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Mocht een en ander het hierdoor
onmogelijk maken het zakelijk verkeer tussen onze vereniging en u als lid te
onderhouden, dan kan er geen sprake (meer) zijn van lidmaatschap van de FOVAM.

Klacht indienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan er vanuit dat u eerst de FOVAM
van uw klacht op de hoogte stelt en de FOVAM een redelijke termijn gunt om de
klacht op te lossen.

Vernietigen persoonsgegevens

Wij vernietigen alle persoonsgegevens ener persoon door bijvoorbeeld een regel te wissen in Excel en/of het versnipperen door een papierversnipperaar van een
aanmeldingsformulier als er geen overeenkomst meer is. Persoonsgegevens worden
zo niet langer bewaard dan voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Dus na beëindiging van een overeenkomst worden de persoonsgegevens van die persoon vernietigd. Degene die verantwoordelijk is voor het vernietigen van persoonsgegevens of de controle op de vernietiging is de secretaris v.w.b. de ledenadministratie en de penningmeester v.w.b. de financieel gerelateerde gegevens.
NB: In de financiële administratie moeten deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Verlies van gegevens

Het meest voorkomende type datalek is het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Het kwijtraken of de diefstal van een gegevensdrager als een laptop of usb-stick is daarna het meest voorkomende type datalek. Wij zijn verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens (datalekken) binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u als betrokken persoon. Intern wordt het datalek gemeld aan de voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken rond de afhandeling, melding AP, enzovoorts.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht, verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (aanvraag reüniefaciliteiten, aanvraag reüniecertificaat, lidmaatschap van het VP.) en de meeste voor het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, dan kunt u ons via genoemde adressen weten te vinden.

Toegangsbeveiliging

Om het Content Management Systeem (CMS) veilig te houden worden er regelmatig updates uitgebracht van het CMS. Hierin worden behalve verbeteringen aan het CMS ook bekende gaten in de beveiliging gedicht zodat deze door eventuele kwaadwillenden niet meer misbruikt worden. De FOVAM gebruikt steeds de laatste update.

De FOVAM verstuurt gegevens van webformulieren via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk. De FOVAM heeft een SSL certificaat. Wanneer u iets invult op webformulieren (en u dat formulier ook daadwerkelijk verstuurt) worden de gegevens die u heeft ingevuld in de website opgeslagen. Zodra het formulier verwerkt is door het bestuur wordt de informatie vanuit het webformulier op de webserver verwijderd.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op lokale PC's en/of in de “cloud”. Bestanden worden beveiligd met een wachtwoord. Met vaste regelmaat worden back-ups gemaakt. Deze worden veilig opgeborgen. Het bestuur van de FOVAM heeft toegang tot de bestanden.

Website cookies

De FOVAM plaatst geen cookies.

Links

Op de website van de FOVAM zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De FOVAM is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die
partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyverklaringen van de
betreffende organisaties lezen.

Verwijzing in documentatie

Deze privacyverklaring is voor iedereen vindbaar. Wij hebben onze privacyverklaring zichtbaar gemaakt op de website van de FOVAM. Daarnaast verwijzen wij in het
aanmeldingsformulier naar ons privacybeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden bekend gemaakt op onze website.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt een e-mail met uw vraag of opmerking sturen aan info@fovam.nl