Statuten FOVAM

NAAM, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 1.

 1. De federatie draagt de naam: Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel, hierna, bij verkorting, ook te noemen: “FOVAM” of 'de Federatie'.

De Federatie is middels onderhandse acte opgericht te Doorn op 1 februari tweeduizend en drie en duurt thans voor onbepaalde tijd voort.

 1. De Federatie is gevestigd in de Gemeente Leeuwarden, doch kan elders haar secretariaat hebben.

 2. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

DOEL

Artikel 2.

 1. De Federatie heeft ten doel, het bevorderen van de goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties.

 2. Namens de aangesloten organisaties hun belangen behartigen bij organisaties die zich bezig houden met het veteranenbeleid dan wel het beleid t.a.v. oud militairen in Nederland.

 3. Het namens de aangesloten organisaties deelnemen aan herdenkingen, tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied.

 4. Het uitwisselen van kennis tussen de leden.

 5. Het bemiddelen bij of het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en reünies ten behoeve van de leden van aangesloten organisaties.

LlDMAATSCHAP

Artikel 3.

 1. Het lidmaatschap van de Federatie staat open voor organisaties naar Nederlands recht, zowel nationaal of internationaal, waarbij ten minste 50% van bij deze vereniging aangesloten natuurlijke personen statutair een dienstverband bij de Koninklijke Marine heeft of heeft gehad, ongeacht rang of stand, als militair dan wel als burger en die tot doel hebben, het onderhouden van contacten metactieve en postactieve militairen, ongeacht rang of stand van hetzelfde onderdeel, eenheid, dienstgroep of met dezelfde uitzendervaring.

 2. Als lid kunnen Organisaties, met een andere rechtsvorm dan in artikel 1 genoemd, door de algemene vergadering worden toegelaten, nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het secretariaat van het dagelijks bestuur heeft ingediend.

 3. Organisaties met een andere rechtsvorm dan in artikel 1 genoemd, kunnen door de algemene vergadering worden toegelaten.

BEËINDIGING LlDMAATSCHAP

Artikel 4.

 1. Het lidmaatschap van de Federatie eindigt:

  1. Wanneer de aangesloten organisatie ophoudt te bestaan.

  2. door opzegging door of namens het lid;

  3. door opzegging door het bestuur;

  4. door ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.

 2. Opzegging door of namens het lid dient te geschieden voor één september van enig jaar en gaat per die datum in. Bij opzegging op of na één september van enig jaar eindigt het lidmaatschap op één september daarna. De wijze van opzegging wordt nader bij reglement geregeld.

3.1. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden:

  1. Indien het lid heeft opgehouden aan de door deze statuten gestelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen; of

  2. indien hij zijn verplichtingen jegens de Federatie niet nakomt; of

  3. indien redelijkerwijs van de Federatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap van de betrokkene te laten voortduren.

3.2. Opzegging door het bestuur dient schriftelijk te geschieden en doet het lidmaatschap eindigen op een door het bestuur te bepalen tijdstip.

3.3. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

4.1. Ontzetting uit het lidmaatschap wordt door het bestuur alleen uitgesproken, indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Federatie handelt, dan wel de Federatie op onredelijke wijze benadeelt.

4.2. Het besluit, al dan niet leidend tot ontzetting uit het lidmaatschap op grond van 4.4.1., dient te worden genomen binnen drie maanden nadat de feiten die leiden de in 4.4.1. genoemde ontzettingsgronden bij het bestuur bekend zijn geworden, en schriftelijk aan het lid te worden betekend.

4.3. Het lid heeft de mogelijkheid tegen het besluit genomen op grond van artikel 4.4.1, schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij het bestuur binnen 30 dagen na ontvangst van het schrijven namens het bestuur. De datum poststempel bepaald het moment van indienen van het bezwaar. De Algemene Ledenvergadering beslist op dit bezwaar.

4.4. Het besluit op grond van artikel 4.4.1. heeft tot gevolg dat het betreffende lid is geschorst totdat de beroepstermijn is verstreken of totdat de Algemene Ledenvergadering heeft besloten op het door het lid ingediende bezwaar.

4.5. De ontzetting uit het lidmaatschap is definitief indien:

a. De beroepstermijn zoals genoemd in artikel 4.4.3 is verstreken zonder dat beroep door het lid is aangetekend.

b. Het bezwaar door de Algemene Ledenvergadering ongegrond is verklaard.

BESTUUR

Artikel 5.

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste vijf, met een maximum van zeven, natuurlijke personen. Alle bestuursleden dienen meerderjarig en lid te zijn van een, bij de Federatie aangesloten organisatie. De Algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.

 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen tot het minimum aantal van vijf bestuursleden te voorzien.

 3. De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen voor een periode van drie jaar. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur, of een afgevaardigde naar de Algemene Vergadering.

 4. leder jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond en onbeperkt herkiesbaar.

Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een plaatsvervanger aanwijzen tot de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering, waarop door verkiezing in de vacature zal worden voorzien.

Het tussentijds aangewezen of gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats hij is aangewezen of gekozen.

 1. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur verdeelt onderling de verdere werkzaamheden. Aan het bestuur wordt toegevoegd een ambtelijk secretaris.

 2. De Federatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur.

 3. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Federatie. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies.

 4. Het bestuur is bevoegd alle vergaderingen van commissies bij te wonen of te doen bijwonen en daarin het woord te voeren, met uitzondering van de vergaderingen van de financiële commissie.

 5. Het bestuur is, met voorafgaande instemming van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 6. Indien de procedure tot het verkrijgen van de instemming van de Algemene Vergadering omwille van de tijd strijdig is met de belangen van de Federatie, kan deze bevoegdheid met voorafgaande instemming van de financiële commissie worden uitgeoefend, waarna het bestuur en de financiële commissie aan de Algemene Vergadering, op haar eerstvolgende vergadering betreffende de verrichte rechtshandelingen verantwoording zullen afleggen.

 7. Elk bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst, mits het daartoe vereiste besluit wordt genomen in een bestuursvergadering waarin op het desbetreffende bestuurslid na, alle bestuursleden aanwezig zijn en het besluit bovendien wordt genomen metalgemene stemmen, behoudens de stem van het desbetreffende bestuurslid, voor zover dit bestuurslid wel ter vergadering aanwezig is.

Binnen drie maanden na een zodanig besluit dient de Algemene Vergadering in vergadering bijeen te komen waarin de schorsing aan de orde wordt gesteld.

 1. Indien niet binnen drie maanden het besluit tot schorsing wordt gevolgd door een besluit tot ontslag door de Algemene Vergadering, eindigt de schorsing door het verloop van die termijn.

FINANCIËN, INKOMSTEN.

Artikel 6.

 1. De inkomsten van de Federatie kunnen ondermeer bestaan uit:

  1. de contributies van de leden en inschrijfgelden;

  2. subsidies van de overheid en instellingen;

  3. schenkingen, erfstellingen en legaten.

Erfstellingen mogen niet anders dan onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard;

  1. andere baten.

 1. De leden betalen jaarlijks, ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de Federatie, een contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

 2. Het bestuur dient bij de Algemene Vergadering, ten behoeve van een vergadering te houden uiterlijk één maand voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, een begroting in van de in dat komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven.

De op deze vergadering aanvaarde begroting is het uitgangspunt voor het financiële beleid.

 1. Bij de acceptatie van een aanmelding zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, is een inschrijfgeld verschuldigd, dit inschrijfgeld wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 7.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Federatie zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Federatie kunnen worden gekend.

 2. Het bestuur brengt aan de Algemene Vergadering, op een vergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. De Algemene Vergadering kan de genoemde termijn met een door haar vast te stellen periode verlengen.

 3. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording déchargeert het bestuur voor het in dat verenigingsjaar gevoerde beleid en de penningmeester voor zijn gevoerde beheer, doch uitsluitend voor zover het handelingen betreft die uit de jaarstukken als voormeld blijken.

 4. Ter ondersteuning van het financiële beleid kent de Federatie een financiële commissie bestaande uit de penningmeesters van de bij de Federatie aangesloten verenigingen.

Deze commissie, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. De financiële commissie kan worden bijgestaan door een door haar in overleg met het bestuur aan te wijzen registeraccountant. De kosten van deze registeraccountant worden gedragen door de Federatie. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de Federatie te geven.

 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in dit artikel ten minste tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING, ALGEMEEN.

Artikel 8.

 1. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.

 2. De Algemene Vergadering komt tenminste 2 maal per jaar bijeen zoals beschreven in artikel 7.2 en 7.3. Betreffende de wijze van de oproeping, het toezenden van de agenda en vergaderstukken, en de wijze van vergaderen, kunnen bij reglement nadere regels worden gesteld.

 3. Tijdens de in 7.2. bedoelde vergadering, komen ondermeer aan de orde:

  1. het jaarverslag van het bestuur;

  2. de rekening en verantwoording van het bestuur over afgelopen boekjaar;

  3. voorstellen die zijn aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering. Voorstellen tot behandeling op een vergadering kunnen slechts worden gedaan door het bestuur of door de besturen van de aangesloten verenigingen.

 4. Naast in de in 8.2. bedoelde vergaderingen, komt de Algemene Vergadering zo dikwijls bijeen als het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is het bestuur op schriftelijk gemotiveerd verzoek van tenminste een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen en het houden van een vergadering va de Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen door het bestuur geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

 1. Een bijeenkomst van de Algemene Vergadering, wordt, behoudens de bijeenroeping bedoeld in de laatste volzin van 8.4, bijeengeroepen door middel van oproep aan de besturen van de aangesloten verenigingen en gelijktijdige mededeling aan de conform 9.3. bij de Federatie opgegeven afgevaardigden. Behoudens het bepaalde in 8.4. wordt een zodanige vergadering niet eerder dan zes weken en niet later dan tien weken na oproeping gehouden.

 2. Een vergadering is openbaar, tenzij een besloten vergadering wordt gehouden, respectievelijk een gedeelte van de vergadering besloten wordt verklaard.

ALGEMENE VERGADERING, SAMENSTELLING EN WERKWIJZE.

Artikel 9,

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit twee afgevaardigden per aangesloten organisatie

 2. De afgevaardigden worden uit de leden van de aangesloten organisaties gekozen zulks conform de statuten en reglementen van de aangesloten organisatie. Een afgevaardigde naar de Algemene Ledenvergadering kan niet gelijktijdig bestuurslid zijn van de Federatie

 3. Het bestuur van de aangesloten instelling dient schriftelijk opgave te doen aan het bestuur van de binnen hun organisatie gekozen afgevaardigden.

 4. Op een algemene vergadering hebben het recht aan de discussie deel te nemen:

  1. de leden van het bestuur;

  2. de afgevaardigden;

  3. de leden, plaatsvervangende leden en kandidaat-leden van de commissies;

  4. een ieder door de voorzitter der vergadering daartoe gemachtigd.

 5. Stemrecht op een vergadering van de Algemene Vergadering hebben de afgevaardigden.

 6. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Federatie of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

 7. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de voorzitter hiertoe aangewezen persoon een verslag gemaakt. De Inhoud van het verslag wordt ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering aangeboden.

 8. Indien anderen dan het bestuur de vergadering hebben bijeengeroepen, kunnen zij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. Dit proces-verbaal wordt ter kennis van de Algemene Vergadering gebracht.

ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING.

Artikel 10.

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin zoveel afgevaardigden aanwezig zijn, dat tenminste de helft van het totaal in de onderhavige vergadering uit te brengen aantal stemmen, door deze afgevaardigden kan worden uitgebracht. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij verkiezingen van bestuursleden geld een gewone meerderheid.

 2. Bij stemming over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij er slechts één kandidaat is. Alle overige stemmingen, waaronder begrepen het geval dat er bij stemming over personen slechts één kandidaat is, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van het totaal in de vergadering door de aanwezigen uit te brengen aantal stemmen heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand deze meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats volgens de bij reglement bepaalde procedure, totdat hetzij een persoon de bedoelde meerderheid heeft behaald hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Ingeval bij een stemming tussen personen de stemmen staken, zal, indien ook een herstemming geen uitsluitsel geeft, de jongste van hen zijn gekozen.

 4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de Algemene Vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 6. Zolang in een vergadering alle afgevaardigden en alle leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits metalgemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende activiteit niet in acht genomen.

 7. Geen stemgerechtigde is bevoegd volmacht te verstrekken aan een ander om in zijn plaats in een algemene vergadering een stem uit te brengen.

REGLEMENTEN

Artikel 11.

Door de Algemene Vergadering dienen reglementen te worden vastgesteld, tot regeling van al die zaken, waarin de Statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan regeling door de Algemene Vergadering wenselijk wordt geacht. De bepalingen van deze reglementen mogen niet onverenigbaar zijn met de Statuten.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12.

 1. Behoudens in het geval als bedoeld in 10.6. kan in de statuten van de Federatie geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dataldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 2. De inhoud van het voorstel tot wijziging van de statuten moet worden medegedeeld tegelijkertijd met het doen van de oproeping tot de vergadering.

 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal afgevaardigden aanwezig. Indien op deze vergadering niet het aldaar vereiste aantal afgevaardigden aanwezig is, wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen en volgens de termijnen van 8.5. gehouden, die rechtsgeldig zal zijn, ongeacht het aantal afgevaardigden dat dan aanwezig is en waarin op hetzelfde voorstel tot statutenwijziging kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 4. Door de Algemene Vergadering zal tevens worden vastgesteld binnen welke periode de wijziging en de daarmede samenhangende hernieuwde vaststelling van de statuten, door het opnemen in een notariële akte, dient te zijn geëffectueerd. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 13.

 1. Behoudens het bepaalde bij artikel 19 en volgende van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en behoudens in het geval bedoeld in 8.6. wordt de Federatie ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal afgevaardigden aanwezig is én iedere vereniging met ten minste één afgevaardigde vertegenwoordigd is én waartoe is opgeroepen met de mededeling dataldaar ontbinding van de Federatie zal worden voorgesteld. Het bepaalde in 12.2. is van overeenkomstige toepassing.

 2. Indien op de volgens 13.1. bijeengeroepen vergadering niet het aldaar vereiste aantal afgevaardigden aanwezig is, wordt binnen vier weken een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen en volgens de termijnen van 8.5. gehouden, die rechtsgeldig zal zijn, ongeacht het aantal afgevaardigden dat dan aanwezig is en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 3. De Algemene Vergadering, die rechtsgeldig tot ontbinding van de Federatie heeft besloten, benoemt tevens een liquidatiecommissie.

Deze Algemene Vergadering beslist ook welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen van de Federatie zal worden gegeven.

 1. Na de ontbinding blijft de Federatie voortbestaan zolang dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die in dit geval van de Federatie uitgaan, moet aan de naam 'in liquidatie' worden toegevoegd.

SLOTBEPALING

Artikel 14.

 1. In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Deze beslissing dient onmiddellijk schriftelijk aan de leden te worden medegedeeld.

 2. Het bestuur is gehouden, indien 14.1. moet worden toegepast en het bedoelde besluit een meer dan incidenteel karakter draagt, in de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering aangepaste reglementering voor te stellen, tenzij de in 14.1. genoemde beslissing korter dan drie maanden voor de volgende vergadering van de Algemene Vergadering door het bestuur is genomen, in welke geval een zodanig voorstel op de daaropvolgende vergadering van de Algemene Vergadering zal worden behandeld.

 3. Leden van de Federatie kunnen bezwaar maken tegen door het bestuur genomen besluiten bij de Algemene Vergadering. Betreffende de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen dit bezwaar gemaakt moet worden, worden door de algemene vergadering bij reglement nadere regels gesteld.